Meditace METTÁ

Mettá (záření dobrotivosti)

Legenda praví, že Buddha poslal své žáky meditovat do lesa, kde je z meditace vyrušovali lesní duchové. Žáci pak žádali, aby jim Buddha vyhledal jiné místo. Buddha svým duchovním zrakem obhlédl celou Indii a shledal, že žádné vhodnější místo neexistuje. Buddha pak naučil žáky meditaci mettá. Když ji začali žáci ve stejném lese praktikovat, lesní duchové nejen že nerušili, ale dokonce žáky chránili a občas hodili dolů i nějaký něžný kvítek.

Výhody cvičení mettá zahrnují podle tradice dobrý spánek, snadné probouzení, žádné ďábelské sny, člověk je drahý lidským bytostem, je drahý i jiným než lidským bytostem, chrání ho dévové (andělé), oheň, jed a zbraň se ho nedotknou, jeho mysl dosahuje rychle soustředění, má jasné vzezření, umírá nezmaten a, pokud se nedostane výše, směřuje do (nebeských) světů Brahmy. Moderní prameny zdůrazňují zlepšení vztahů, očištění srdce a překonání hněvu. Dnešní buddhisté používají mettá i tam, kde chtějí zlepšit nějaký konfliktní vztah (např. ke spolupracovníkovi, nadřízenému, příbuznému apod.). Jak přesně vypadaly Buddhovy meditační instrukce lze dnes sotva říci. 

Jednoduchá varianta meditace mettá

Nejlépe zpříma v vsedě, ale i v jakékoliv jiné pozici přejte štěstí a mír každému tvoru, k němuž se mysl zatoulá. Pokud se bude vaše mysl zabývat vámi, přejte štěstí a mír sobě. Nedejte se zaskočit skutečností, že mysl bude dělat schválnosti a uvažovat např. i o teroristech. Klidně přejte štěstí i teroristům, samozřejmě štěstí ušlechtilé.


Varianta meditace mettá podle mnicha Suwattano

  • Posaďte se pohodlně a zpříma. Nechte tělo se uvolnit.
  • Nechte, pokud to jde, uklidnit a odpočívat i mysl. Zanechte plánů a starostí.
  • Vsedě nechte uvolnit celé tělo od hlavy dolů. S nádechem vdechujte bezpečí, radost, mír a štěstí. S výdechy nechte odcházet tělesná i duševní napětí. Pokračujte, až se dostaví uvolnění.
  • Vlastní cvičení začněte sami sebou. Pokud nevytvoříte vztah lásky a laskavosti k sobě, je téměř nemožné ho mít k druhým. V duchu si opakujte: "Ať jsem plný (plná) lásky a laskavosti. Ať se mi daří dobře. Ať jsem plný (plná) míru a pokoje. Ať jsem šťastný (šťastná)."
  • Pak můžete přejít k blízkým lidem: "Ať jsou plní lásky a laskavosti. Ať se jim daří dobře. Ať jsou plní míru a pokoje. Ať jsou šťastní."
  • Pak stejně pokračujte u lidí, k nimž máte neutrální vztah.
  • Pak přejděte k lidem, které spíše nemáte rádi (tj. k lidem vám mírně nesympatickým): "Ať jsou plní lásky a laskavosti. Ať se jim daří dobře. Ať jsou plní míru a pokoje. Ať jsou šťastní." V tomto případě pokračujte od jednoho člověka k druhému teprve, až jste schopni mu skutečně přát dobro.
  • Nakonec, když jsme připraveni i na to, můžeme uvažovat o lidech vám vysloveně nesympatických: "Ať jsou plní lásky a laskavosti. Ať se jim daří dobře. Ať jsou plní míru a pokoje. Ať jsou šťastní." Pokračujte od jednoho člověka k druhému teprve po té, co jsme schopní skutečně přát dobro. Nenechte se odradit tím, že během více cvičení budete zvládat laskavost třeba jen ve vztahu k jedinému člověku.
  • Když jste schopni přát dobro i lidem, které nemáte rádi, můžete přejít ke všem skupinám vnímajících bytostí a přát jim dobro (počínaje anděly, lidmi, domácími i divokými zvířaty a konče např. hmyzem nebo nižšími bytostmi). "Ať jsou všechny bytosti plné lásky a laskavosti. Ať se všem vnímajícím bytostem daří dobře. Ať jsou všechny bytosti plné míru a pokoje. Ať jsou všechny bytosti šťastné."

A nyní nádherná modlitba Mettá Sutta (můžete si ji občas jen tak říct)

Milující laskavost (Mettá sutta)

Toto má být činěno těmi,

kteří umějí být dobrými

a znají cestu pokoje:

Nechť jsou ochotní a vstřícní,

přímí a vybrané mluvy,

vyrovnaní a spokojení s málem,

pokorní a nikdy domýšliví,

neobtěžkáni starostmi a střídmých způsobů,

pokojní a tiší, moudří a obratní,

bez pýchy a chtivosti.

Nechť nečiní tu nejmenší věc,

kterou by moudrý později odsoudil.

Nechť si přejí, aby se všem bytostem ulevilo

a mohly žít ve štěstí a bezpečí.

Ať jsou to bytosti jakékoli,

obrovské, velké, prostřední, drobné či nepatrné,

viditelné i neviditelné,

ty, které žijí blízko či daleko,

zrozené či dosud nezrozené -

ať jsou všechny bytosti šťastny!

Ať nikdo neklame druhého

a nepohrdá nikým odlišným.

Ať nikdo nepřeje druhému zlého,

sám hnán strachem a závistí.

Tak jako matka vlastním životem

chrání své dítě, své jediné dítě,

právě v tak nezměrném srdci

měl by každý chovat všechny živé tvory

a vyzařovat laskavost do celého světa:

Ať se šíří vzhůru k nebesům

a dolů do hlubin,

do všech stran a mimo jakékoli meze.

Stoje či kráčeje, sedě či leže,

ať nikdo neochabuje

a uchovává toto připomenutí -

to se nazývá vznešeným proléváním.

Aniž by se držel utkvělých názorů,

ten, kdo má čisté srdce a nezkalený zrak,

nespoután lákáním smyslů,

splnil své poslání na tomto světě.


S díky Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. 

  • Další informace včetně řady materiálů k bezplatnému stažení lze najít na webových stránkách www.plbohnice.cz/nespor nebo mujweb.cz/veda/nespor